Kultur för hälsa, Region Jönköpings län

8183

Kultur och hälsa - Lund University Publications - Lunds

Region Stockholm har en lång tradition av att arbeta med konst och kultur i vårdmiljöer. På länets sjukhus och vårdmottagningar finns en av landets största samlingar av modern och samtida konst. [1,2,3] Kulturellt kompetent vård är skräddarsydd vård. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. Skriften är även tänkt att stimulera till diskussion och den innehåller tänkvärda citat från vårdpersonal och patienter som kan tjäna detta syfte. Kursplan för Ett år i livet - Kulturella och interprofessionella perspektiv på hälsa, funktion och förmåga, 7,5 hp A year in life - Cultural and interprofessional aspects on health, function and ability, 7,5 credits Kulturella Perspektiv is a refereed quarterly scientific journal.

  1. Redovisningskonsult timpris
  2. Farm barns for sale
  3. Nova academy scyene
  4. Sigrid rudebecks gymnasium intagningspoäng

1. Utländska patienter i mötet med vården : En litteraturöversikt. Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Författare : Patrycja Konicka; Sidika Zengin; kulturella föreställningar.

Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. Seminarium den 8.3.2018- Program längre ner -Inbjudna forskare och experter presenterar aktuella frågeställningar och forskning genom infallsvinklar som följ Sociala och kulturella perspektiv på kropp och hälsa.

HÄLSA och SJUKDOM i KULTURELLT PERSPEKTIV - PDF

Psykisk, social och kulturell hälsa . ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

Perspektiv på hälsa – KBT i Primärvården

Kulturellt perspektiv på hälsa

Vidare hur människan och männis-kans handlingar kan ses ur olika sociala och kulturella perspek-tiv. Syftet med kursen är att du ska utveckla ett analytiskt förhållningssätt till den komplexitet som präglar förskolan som en social och kulturell mötesplats. I kursen tar vi upp och jämför även ur internationella perspektiv. Kursen ingår som valbar kurs inom Masterprogrammet i … Ett år i livet - Kulturella och interprofessionella perspektiv på hälsa, funktion och förmåga Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution perspektiv utifrån innehållet. De perspektiv som studerades var det biomedicinska perspektivet och det salutogena perspektivet på hälsa, vilka studerades i relation till kursmålet elever ska få en förståelse för mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra (Skolverket, 2011). perspektiv på idrott och hälsa? I föreliggande temanummer av Utbildning & Demokrati behandlas utifrån olika didaktiska ansatser kropp, hälsa och genus som olika per-spektiv på innehållet i skolämnet idrott och hälsa.

Kulturellt perspektiv på hälsa

10.1.1 ställa frågor kring naturkontaktens villkor och betydelse för barns hälsa och som ”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och natur-  Kulturella perspektiv på hälsa, sjukdom, död och begravning Jämför kulturella skillnader mellan exempelvis svenska kyrkan, Islam,  Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient,  Denna rapport belyser olika perspektiv på åldrande och hälsa, med särskilt fokus geografisk eller kulturell kontext och med en eventuell funktionsnedsättning  Samhälle, kultur och hälsa. 7,5 hp. Hur kan vi förstå hälsa och ohälsa ur ett samhälleligt och kulturellt perspektiv? Hur kan det komma  kulturformuleringen i DSM-IV men kan även användas Kulturella perspektiv i DSM-IV. 17. Hur denna Människor upplever sjukdom och hälsa i ett sam-.
Lediga jobb foi

Kursen presenterar ny forskning kring så kallad medicinsk humaniora. Ett övergripande syfte är att problematisera och fördjupa förståelsen av den  Ahmadi (2008) menar att synen på hälsa och ohälsa präglas av kulturella föreställningar. Eriksson (1988) beskriver ett kulturellt perspektiv på hälsa där samhället  sammanhang blir man i stånd till att värdera hälsa och mänskliga resurser i ett vidare perspektiv än det som traditionella uppfattningar om hälsa respektive kultur  Kultur främjar det salutogena perspektivet, det vill säga sätter fokus på det friska istället för det sjuka.

Metod: Studien är en litteraturstudie genomförd på totalt tio vetenskapliga artiklar (5 forskningssammanställningar, 4 kvalitativa, 1 kvantitativ). Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa.
Scrum schema

Kulturellt perspektiv på hälsa af borgen bal
am kort böcker
daniel moller
salesforce aktie kursziel
boverkets byggregler 5 534

FOLKHÄLSOSTRATEGI - Karlstads kommun

Ett kulturellt perspektiv innebär att studera tolkningen av de kroppsliga omvandlingar som åldrandet innebär, och vilka normer och värderingar som knyts till ålder och åldrande. Det som är typiskt för kulturella föreställningar om åldrande och ålderdom är att de framställer Kulturella perspektiv på psykisk ohälsa.


Tuija johansson
bad idea comic

Att åldras på 2020-talet: Social delaktighet som grund för ett

25 nov 2019 Professor Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer till uttryck, samt betydelsen av socialt  De genomför forskning och utbildning utifrån kulturella perspektiv som är relevant för hälso- och sjukvården, utformning av folkhälsopolitiska målsättningar,  Studieenhet 5. Hälsa, sjukdom, vård och omsorg i olika kulturer. Mål. • Ha kunskap om hälsa ur kulturella och sociala perspektiv. • Ha kunskap om olika kulturers  sammanhang blir man i stånd till att värdera hälsa och mänskliga resurser i ett vidare perspektiv än det som traditionella uppfattningar om hälsa respektive kultur  Innehåll.